Optimera foderomvandlingen & förbättra näringsupptaget med Probihorse

Hållbar hästhållning - del 1: Betesmarken

Del 1:
GRUNDLÄGGANDE SKÖTSEL AV BETESMARKER:
PROBIHORSE-SYSTEMET HÅLLBAR HÄSTHÅLLNING.

Varmt välkommen till första delen av vår serie med lite längre fördjupande artiklar kring vad vi kallar för Hållbar Hästhållning med Probihorse.

Vår tanke är att sprida kunskap om hur vi kan ta hand om miljön och betesmarkerna på bästa sätt samtidigt som vi får friska, hållbara hästar. Vi har utvecklat ett system där våra produkter kan vara till hjälp för att uppnå en win-win-win-situation: för hästar, naturen och för oss. 
 

Smart betesmarkshantering är grunden för friska hästar

En frisk betesmark och bra hö är grunden för hästhälsa. Vi vill i det här avsnittet ge en översiktlig introduktion kring kvaliteten på betesmarkerna. Speciellt när det gäller det egna hästbetet kan man göra mycket för att påverka kvaliteten positivt. Med enkla medel kan man förbättra betesmarkerna märkbart. Det man lägger ner i tid och ekonomi på att ta hand om de grundläggande behoven, får man igen mångfaldigt med tiden.

Vi har sammanställt fyra punkter som vi kommer förklara mer noggrant nedan. De är fyra hörnstenar som gör det enkelt att hålla betesmarkerna friska och få ett fungerande kretslopp mellan häst, gödsel och mark.

De här punkterna är grunden i vårt Probihorse-system Hållbar Hästhållning:

1. Putsa betet
2. Gödsla betet
3. Ta hjälp av goda mikroorganismer
4. Hjälp jorden med näringsämnen


Vi kommer att gå igenom de fyra punkterna grundligt här nedan, och följa upp med fler artiklar där vi tipsar om smarta och enkla lösningar. Utöver det ger vi fler tips om hur man tar hand om marker på olika sätt. 

Men först lite tankar om hur vi tänker kring Hållbar Hästhållning:

 

Varför behöver vi vara etiskt ansvarstagande för betesmarkerna?

Hållbar hästhållning är ett område som vi funderar mycket kring. Friska hästar och hållbara marker hänger ihop. Vi behöver ta hand om vår miljö både för vår egen och hästens skull men även för att markerna ska vara bra för framtiden. Mycket som vi gör är av gammal vana och vi på Probihorse hoppas kunna inspirera till att stanna upp och fundera över varför man gör det man gör.

Hästägare har oftare, om man jämför med de flesta andra människor, tillgång till mark - vare sig man hyr marken eller äger den. Med det följer ett ansvar om att ta hand om marken. Idag finns ganska få reglementen och riktlinjer kring skötsel av betesmarker. Långt ifrån alla med kärlek till hästar har tillräckligt med kunskap om hur man tar hand om den bit land som hästarna bor på. Därför är det viktigt att vi höjer vår kunskap om detta spännande ämne. 

Om man inte själv äger marken hästarna går på, behövs en dialog med markägaren. Det brukar vara välkommet med positiva förslag om hur man kan förbättra kvaliteten (speciellt om man gör jobbet själv).


Många hästar betar på mark som tidigare använts för kor och där har man nästan alltid sått in en stor andel energifyllt och tåligt rajgräs. Eller så kan marken ha använts som fält eller hövall. Om många skördar blivit tagna, är marken ofta utarmad på både mineraler, spårämnen och en levande mullhaltig jord. Konstgödsel istället för tillsatt organiskt material leder till att den organiska substansen i jorden minskar. Det reducerar mikrolivet i jorden som växterna behöver för att kunna producera friskt foder.  Även mark som tidigare inte använts i produktion påverkas snabbt av att hästar går där. 

Hästar har andra behov än kor

Det är ett välkänt faktum att hästar inte behöver lika kraftigt bete som kor gör. Kon är idisslare och är betet för näringsfattigt och fiberinnehållet för högt, finns inte tillräckligt med timmar på dygnet för att kon ska hinna äta den mängd som krävs för dem. Dessutom är kon en producent av mjölk eller kött, därför prioriteras högt näringsinnehåll på beten och vid höproduktion.

Hästar mår bra av bete med lägre energiinnehåll och högre andel fibrer, samt varierad växtlighet. Men att låta hästar gå på ogödslade beten år efter år, gör marken utarmad på både mineraler och spårämnen. pH-värdet blir ofta surt. Det blir erosion och barmark. Det leder till att fel växtlighet trivs där. Dessutom blir den mikrobiella sammansättningen på betet ohälsosamt för hästar - något som vi inte ser men som djuren märker. 

Hästar behöver beten med frisk levande jord, ett hållbart humuslager och tillräckligt med näringsämnen. Man kan tänka så enkelt som att det man tar måste man ge tillbaka. Annars går det inte runt. 

Alla sorts jordar (sandjord, lerjord osv) går att förbättra. Det viktigaste är alltid att jorden har hög mullhalt och levande mikroliv, samt innehåller mineraler och spårämnen i tillräcklig mängd. Det bästa man kan göra för sin häst är att ta hand om marken som de går på, och det är inte svårt!Var börjar man?

Håller man sig till de fyra punkterna nedan, har man lagt en riktigt bra grund. Målet är att skapa ett kretslopp med hästarnas hjälp som gör att hagarna blir hållbara och ger tillbaka år efter år. 


1. Putsa betet


En grundläggande insats som bör göras 2 gånger per säsong är att putsa betet. På betesmarker utvecklas efter ett tag växtrika “toalettzoner” och fattiga beteszoner.  Betesputsning är viktigt av två anledningar:
 

 • att förhindra spridning av oönskat ogräs som tex skräppor, johannesört och nässlor. 
 • för att sprida gödsel som ligger i hagen.

Genom betesputsningen fördelas gödslet jämnt över betesmarken och en fin tillväxt kan utvecklas. Genom att kombinera putsningen med Natur Probihorse, minskar parasittrycket. De aktiva mikroorganismerna gör att gödslet bryts ner snabbt samtidigt som återväxten ökar rejält. Med Natur Probihorse tar jorden upp näringsämnen snabbare, vilket gynnar gräsets tillväxt. Om du tillhör dem som är noga med att mocka hagar, se mer information om det i avsnittet om gödsel.


2. Gödsla betet

Vi hästägare behöver bryta ett ohållbart system som kostar både miljön stora resurser och även våra ekonomiska resurser. Vi behöver se hästgödslet som en värdefull skatt att ta tillvara på! Gödslet är det absolut enklaste och smartaste sättet att få friska betesmarker på. Med gödslet som hästarna producerar sluter vi cirkeln och skapar ett eget kretslopp som gynnar alla parter.

Gödsel är en värdefull tillgång på en hästgård. Tyvärr anses ofta gödselhögen vara skräp och många funderar över hur man enklast ska bli av med den. Det är inte bara så att lantbrukare har nytta av gödslet som hästarna producerar - även hästarna och betesmarkerna har det! Det som tas ifrån markerna i näringsvärde, mullämnen och värdefullt humuslager med levande jord behöver komma tillbaka för att det ska bli ett fungerande kretslopp!

Vi tycker att det här är så viktigt att vi kommer att tillägna gödsel en hel artikel i vår artikelserie Probihorse: Hållbar Hästhållning. Håll utkik efter nästa artikel!

Under tiden: tänk på att om hästarna avmaskats kemiskt, mocka undan det gödslet noga som kommer 14 dagar efter. Lägg det i soppåsar och återvinn på en central. Det vill vi inte ha i naturen kring våra hästar (eller att bönder gödslar med det på åkrar heller för den delen). 


3. Ta hjälp av mikroorganismer

Vår produkt Natur Probihorse förbättrar betesmarkerna och tillför de mikroorganismer som behövs för ett gott mikroliv. Man blandar ut med vatten 1% (1:100) och sprejar ut 2-3 gånger per säsong. Det händer så mycket när rätt mikroorganismer kommer igång på betesmarken! 

 

Natur Probihorse på betesmarker:

 • Omvandlar organiskt material till hållbar humus
 • Gör att gödsel blir till jord snabbt!
 • Minskar parasittryck = bra för de med små arealer
 • Främjar den mikrobiella balansen i jorden
 • Förbättrar markens kemiska, fysiska och biologiska egenskaper
 • Rätt mikroliv främjar växternas upptag av värdefulla näringsämnen
 • Motverkar kompakt jord och försurning

Probihorse är en klimatsmart metod att ta hand om våra marker på ett modernt och naturligt sätt. Genom att tillföra bra levande mikroorganismer regelbundet hjälper vi växterna att ta upp näring, öka nedbrytningen till ett levande organiskt humuslager och hålla betesmarken frisk. Vi hämmar parasitspridning och ökar tillväxten markant.Med Natur Probihorse får vi ut minst 25% mer växtlighet på våra betesmarker. Betet som hästen äter är i mikrobiell balans vilket såklart gynnar våra hästar. Natur Probihorse kan sprejas flera gånger per säsong: på våren när temperaturerna är över 10 grader för att främja tillväxten, under sommaren av samma anledning i samband med regniga dagar, samt i samband med spridning av gödsel på hösten. Speciellt vid spridning av gödsel är Natur Probihorse till stor nytta då det accelererar nedbrytningen av gödslet så att det kommer jorden och växterna till nytta samtidigt som parasiterna hämmas. 
 4. Hjälp jorden med näringsämnen
 

Till vår hjälp för jordförbättring har Probihorse-systemet tre produkter utöver Natur Probihorse:
Urmineral, Lermineral samt Snäckskalskross. Det är tre enkla och mycket användbara basprodukter. De är 100% naturliga och tillför jorden det som behövs utifrån sina förutsättningar. De ovanstående tre första råden kan alla göra oavsett marktyp. För att behandla marken rätt med någon av våra tre mineralblandningar, behöver man ta reda på vilken jordmån man har. Här nedan har vi skrivit lite om hur man kan göra det:


Bli expert på din egen mark!

Att bli expert på sin egen mark är ett bra mål - inget kan känna till marken så bra som den som är där varje dag. Håll koll på och observera förändringar, vad som växer bra, var det samlas vatten osv.  


En bra jord är i balans både kemiskt, fysiskt och biologiskt. De tre aspekterna behövs så att jorden kan bevara sin fuktighet på en balanserad nivå och bibehålla näringsämnen. Samtidigt bör jorden vara luftig och inte “fet”.

Jordens pH-värde är avgörande för frisk växtlighet. En försurad jord innebär att växterna inte kan ta upp mineraler och näringsämnen. Vad som växer på marken berättar om hur jorden mår och om jorden är sur eller basisk. Därför är det viktigt att lära känna sin mark ordentligt. Finns det kala fläckar? Har vissa grödor koloniserat delar av hagen? 

Varje plats är unik och det första man behöver göra är att ta reda på vad för slags jord man har. Är det sandjord? Lera? Allra enklast är att känna på jorden: är det sandjord har den svag struktur, är ofta finkornig och blir lätt torr. Är jorden klibbig, är det mycket lera i den.
 

Är ph-värdet surt, sprid Snäckskalskross för betesmark, gärna i kombination med gödsling samma år. Hästbetesmarker tenderar att vara försurade efter några år.

Snäckskalskross kan spridas medan hästarna går i hagen då det är 100% säkert för dem. Ca 250-300 kg/ha är en bra måttstock. 

Om ph-värdet är ok, kan man börja arbeta med strukturen. För sandjord rekommenderas Lermineral och för lerjord rekommenderar vi Urmineral. Lermineral tas upp av jorden och ökar det fuktighetshållande humuslagret och bidrar till ett levande mikroliv i jorden. Urmineral tillför en mängd värdefulla spårämnen och mineraler för balanserad tillväxt. 
 

Grundläggande info om pH-värde:

 • Surt: pH mellan 1-7; tex. torvjord
 • Neutralt: pH precis på 7; t.ex. vissa lerjordar
 • Basiskt: pH 7-14; tex vissa kalkrika jordar

Grundläggande info om jordmåner:

 • Sandig jord: God dränering, ofta näringsfattig. Riskerar lätt flyktighet och erosion på betesmarker. Åtgärder: Arbeta upp mullhalt, humuslager. Gödsling viktigt på sandmarker.
 • Lerig jord: Hög fuktighetshållning. Ofta högre pH-värde. Ofta rika på näringsämnen som kväve osv, kan ändå vara mineralfattig. Precis som väntat - leriga vattensjuka hagar. Åtgärder: Även här - öka humuslager. Var noga med dränering på platser där hästarna äter. 
 • Torvjord: Ofta sur. Åtgräder: arbeta för att höja pH-värdet.
 • Kalkjord: Basisk. Åtgärder: öka mullhalt samt för till gott om spårmineraler till jorden.
 • Mo: Låg kornstorlek och ligger åt sandhållet. Ph-värde åt surare hållet. 
 • Mjäla: Kornstorlek ligger mellan mo och lera. Tillsammans med vatten bildar mjäla en lättflytande massa och risken för erosion är hög. pH-värde åt det surare hållet. 
Jordar kan också vara blandningar av ovanstående, till exempel mellanlera.